Žiadajme to, na čo máme nárok
Žiadajme to, na čo máme nárok

Žiadajme to, na čo máme nárok

Životné prostredie a zdravie obyvateľov by malo byť hlavnou prioritou pri rozhodovaní o rozvoji obcí alebo miest. Schvaľovací proces povoľovania nových projektov a prevádzok je náročný. Pri tých väčších, alebo na vyžiadanie, sa v procese schvaľovania uskutočňuje EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie. V rámci nej sa hodnotí vplyv na faunu, flóru, podzemné vody, pôdu, emisie plynov, vibrácie a tiež hluk.

Hodnotenie sa dokladuje odbornými posudkami, ktoré predkladajú na to spôsobilé osoby. Posudky ohľadom hluku sú často výsledky získané pomocou matematických simulácií. Aj napriek vysokej úrovni súčasnej výpočtovej techniky existujú problémy (napr. hluk), kde tieto metódy ešte stále ťahajú za kratší koniec. Obdobne to je aj napríklad s výpočtovým modelom ALADIN, ktorý používa Slovenský hydrometeorologický ústav na predpovedanie počasia. Nie raz si zmoknutí spomenieme na usmiateho pána, ktorý po správach večer hovoril o nádhernom slnečnom dni. Preto v záveroch EIA je zvyčajne uvedené, že hluk po spustení projektu je potrebné overiť meraním na mieste.

Prípady z iných miest ukazujú, že problém s hlukom môže nastať aj pri zabehnutej prevádzke. Spôsobiť to môže zmena technológie alebo nárast dopravy. V tomto prípade je meranie na mieste veľmi jednoduché a elegantné riešenie na hodnotenie hlučnosti.

Nie je ničím neobvyklým, že prevádzkovateľ predloží protokol o meraní, ktorý dokazuje, že je všetko v poriadku. Ľudia žijúci v okolí však majú iný názor. Vznikajú následne preto rôzne spory a dohady. Zodpovedné inštitúcie vychádzajúc z výsledkov predložených meraní, nevidia žiadne pochybnosti a nemajú dôvod zasiahnuť. Jediná možnosť ako podložiť tvrdenie občanov je protokol z merania.

Našťastie zákonodarcovia mysleli aj na tieto prípady. Uvedomujúc si, že by nebolo správne aby daňoví poplatníci museli ešte navyše platiť posudky, ktorých vypracovanie by malo byť aj v záujme samotnej obce alebo mesta. Predsa zdravé a spokojné obyvateľstvo je základ dobre fungujúcej spoločnosti a komunity.

Občania sa v jednom takomto prípade obrátili na Útvar vedúceho hygienika na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ten okrem iného sa odvolal na § 27 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z., ktorý hovorí o oprávnenosti obcí objektivizovať expozíciu obyvateľov hlukom a vibráciami.

Znamená to teda, že ak majú obyvatelia pocit, že hluk v ich prostredí prekračuje limity môžu sa obrátiť na obec alebo mesto aby zabezpečilo meranie. Ak obec alebo mesto odmietne toto vykonať, nevyužilo všetky svoje možnosti na to aby, aby preverilo či nedochádza k zhoršeniu životného prostredia a zdravia obyvateľov. Je preto potrebné nedať sa odbiť rôznymi výhovorkami, lebo ako sa vraví „kde je vôľa, tam je cesta“. Domáhajme sa toho aby obce a mestá načúvali problémom obyvateľov, starali sa o životné prostredie a svojou proaktívnou činnosťou zlepšovali život nám všetkým.

Záverom už len citát na zamyslenie od šéfredaktorky pani Beaty Balogovej: „Vzťah voliča a politikov je vo svojej podstate jednoduchý. Volič zamestnáva politikov a platí ich zo svojich daní. Vyberá si ich a podpisuje s nimi štvorročnú pracovnú zmluvu. Politici majú často tendenciu zabudnúť na samotnú podstatu tohto vzťahu a oddávajú sa ilúzii, že ľuďom majú skôr vládnuť, než im slúžiť. Ale volič neodovzdáva moc skupine ľudí preto, aby vytváral novú kastu nedotknuteľných, ale aby oni spravovali veci verejné v prospech všetkých občanov. Bez výnimiek.“

Richard Ambróz